สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

100/75 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

0-2645-0152-60
0-2645-0161  
training@consultthai.com

พื้นฐานการสรรหาคัดเลือกสำหรับ HR มือใหม่ Basic Recruitment and Selection for Beginners

 

หลักการและเหตุผล

คนที่ ”ใช่” สำหรับองค์กร… หากันอย่างไร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าด่านแรกของการหาคนดีคนเก่งนั้น วิธีการและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จำเป็นสำหรับ HR มือใหม่ พร้อมตัวอย่างประสบการณ์การสรรหาคัดเลือก และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือก สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรได้ตรงความคาดหวังขององค์กร

และฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

แนวคิดพื้นฐานและทัศนคติในการจ้างงาน

การเข้าถึงแหล่งสรรหาบุคลากรกับกลุ่มตำแหน่งงาน

วิธีการเขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพและข้อควรระวัง พร้อมตัวอย่าง

เครื่องมือในการคัดเลือกและทดสอบให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างได้ผล 

สัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนตรงตามความต้องการขององค์กร 

ตัวอย่างการตั้งคำถามตามแนวทาง Competency Based Interview 

หลักการจัดทำ Reference Check 

หลักการสำคัญ 3 ประการในการคัดเลือกผู้สมัคร

การสร้างความประทับใจแก่ผู้สมัครงาน

 

วิธีการฝึกอบรม

การสัมมนาประกอบด้วย การบรรยาย  การอภิปรายซักถาม และการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก 

และสัมภาษณ์พนักงานใหม่

 

วิทยากร 

คุณอรัญญา ปูรณัน

วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด 

วิทยากร : คุณอรัญญา ปูรณัน
วันที่จัด : 15 ส.ค. 2556 ( 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมอมารีเอเทรียม ถ.เพชรบุรี [ คลิกเพื่อดูแผนที่ ]
บุคคลทั่วไป : 3,900 บาท
Membership : 3,330 บาท
© Copyrights 2012 Business Management Co., Ltd. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.